آلفاباکسشعر خانه خدا از قیصر امین پور

پیش از اینها فکر می‌کردم خدا        خــانـــه‌ ای دارد کــنــار ابــــرهــــا
مـثل قــصـــر پادشاه  قصه‌  ها        خشتی از الماس و خشتی از طلا
پایه‌ هـای برجش از عاج و بلور        بـر سـر تــخــتــی نشسته با غرور
ماه ، بـــرق کوچکی از  تاج او         هــر ستـــاره، پــولــکـــی از تاج او 

 

 


منبع این نوشته : منبع